جشنواره رویش و حرکت دانشگاه رازی
شنبه 16 اسفند لغایت چهارشنبه 20 اسفند 99